Hoogwaterkering Spakenburg

In de kern van Spakenburg moet de primaire waterkering worden versterkt. Het waterschap Vallei en Veluwe is opdrachtgever en heeft bij de aanbesteding gevraagd om een innovatieve oplossing in de vorm van een flexibele kering, die ook ruimtelijk beter inpasbaar is dan een gronddijk. Aan deze oplossing zijn specifieke veiligheidseisen gesteld, die deels af- wijken van de vigerende leidraden en technische rapporten voor primaire waterkeringen.

Dit project is door het waterschap Vallei en Veluwe middels BVP aanbesteed.
De winnende aannemerscombinatie heeft een waterkering voorgesteld die door de waterduk omhoog wordt gedrukt. Zie animatie hieronder.
De opdrijvende primaire waterkering heeft een totale lengte van 294 meter en is daarmee tot nu toe de langste ter wereld.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in de tenderfase voor de aannemerscombinatie als ontwerpleider een bijdrage geleverd in het opstellen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten conform de BVP systematiek. Tijdens de aanbestedingsfase is de ontwerpleider van Nepocon in het kader van de aanbesteding een van de geïnterviewde als beoogd ontwerpleider.

De SCFB is in totaal 294 m lang en bestaat uit 3 secties (zie figuur 2), namelijk Oude Haven-
West (78 m), Oude Haven-Oost (60 m) en Nieuwe Haven (156 m). De constructie bestaat per sectie uit een aaneenschakeling van bassins met keermiddelen en putten, die in combinatie met een damwandconstructie langs de haven en het grondlichaam de waterkering vormt.

Het ontwerp van de flexibele kering was een flinke uitdaging voor alle betrokken partijen. Daarbij was de concrete invulling van de veiligheidsbenadering een belangrijk onderwerp. Binnen het project is in onderling overleg gezocht naar een correcte afstemming tussen de verschillende veiligheidseisen en benaderingen. Daartoe is een interactief proces doorlopen, waarbij de faalkanseisen gezamenlijk zijn afgeleid. In een goede samenwerking tussen opdrachtgever, Deltares en Nepocon een specifieke uitwerking gevonden voor het ontwerp van een innovatieve primaire kering voor deze locatie.

Deze ontwerp benadering biedt kansen voor een bredere toepassing bij het ontwerp van toekomstige constructies in primaire waterkeringen.

Zie het artikel in het vakblad geotechniek voor meer achtergrond informatie over deze ontwerp benadering. Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:  De Ingenieur   NOS Vallei en Veluwe