5 gemalen Friesland

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor voldoende water in haar beheersgebied. In 2006 is een inspectie uitgevoerd m.b.t. de onderhoudsstaat van diverse gemalen. Uit deze inspectie blijkt dat de technische staat van diverse gemalen te wensen overlaat.
Het Wetterskip heeft besloten om vijf nieuwe poldergemalen op de locaties van vijf te slopen poldergemalen te realiseren. Deze gemalen liggen geografisch bij elkaar, waarbij het gaat om combinaties van tweemaal een dubbel vijzelgemaal (ca. 300 m3)met een pompgemaal en een enkel vijzelgemaal.
De gemalen kennen de volgende locaties:
1. Gemaal De Mear
2. Gemaal de Dwersmear
3. Gemaal Ald Piip, Skettersdyk
4. Gemaal de Mar, Skettersdyk
5. Gemaal Reamskutel, Iedyk

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer de gehele engineering van de gemalen bestaande uit de betonconstructies inclusief de paalfundaties en de damwandconstructies uitgevoerd.

De gemalen zijn ontworpen als in het werk gestorte betonconstructies waarin de vijzels geplaatst worden. Echter de aannemer heeft ervoor gekozen om de gemalen uit te voeren in prefab betonnen elementen om zo de bouwtijd op locatie te verkorten. Door ons is het gehele ontwerp op het toepassen van prefab betonnen elementen aangepast en zijn alle prefab elementen door ons uitgewerkt. Ook is een faseringstekening door ons gemaakt tbv de plaatsingsvolgorde van de elementen.